Regulamin

Ogólne warunki zakupu, dostaw i licencji.

 

1. Okres ważności; przedmiot zakupu

 

(1)          Warunki dostaw, usług i ofert sporządzone przez cAgencje Reklamową WEKTOR77 Artur Wojton, zwane dalej WEKTOR77 zostały opracowane zgodnie z treścią niniejszego dokumentu określającego Warunki Ogólne. Zachowują one ważność w zastosowaniu do przyszłych umów i realizacji bez konieczności ich ponownego określania.

(2)          W przypadku, gdy przedmiot zakupu jest odwzorowaniem w dowolnej formie (łącznie z grafiką wektorową obejmującą zdjęcia pojazdów z grupy produktowej CAR-SPECIAL, zdjęciami kolorowymi lub czarno - białymi, wolnymi obiektami, animacjami lub innymi formami graficznymi lub fotograficznymi) dostarczany jest wraz z licencją w formie podstawowych praw autorskich przyznanych na mocy niniejszych Warunków Ogólnych.

(3)          Zamówienie materiałów creativ collection/ccvision online (poprzez Internet/e-mail), jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków Ogólnych. Pierwsze użycie następuje wraz z odpakowaniem nośnika danych. Z chwilą odbioru zamówionego materiału lub usług niniejsze Warunki Ogóle uznaje się za zaakceptowane.

(4)          Wszelkie potwierdzenia dostarczone przez nabywcę lub kontrahentów (zwanych dalej: nabywcą) odnoszące się do ich własnych warunków prowadzenia działalności i zakupu uznaje się za niezasadne.

(5)          Wszelkie umowy sporządzone odrębnie i zawarte na bazie niniejszych warunków pomiędzy WEKTOR77 a nabywcą muszą być przedstawione w formie pisemnej.

 

2.  Prawa autorskie, licencje, terminy i umowy.

(1)         WEKTOR77 jako autor lub na mocy zawartych umów, jest wyłącznym właścicielem praw autorskich i dystrybucji w odniesieniu do sprzedawanych produktów.

 

 

 

(2)      

(2.1)    WEKTOR77 udziela nabywcy niewyłącznych praw użytkowania (licencja) zakupionych produktów. Licencja obejmuje również nabyte aktualizacje. Warunki licencji wchodzą w życie wraz z dostarczeniem produktu.

(2.2)    Licencja przyznawana jest na okres do trzech lat. Rozpoczyna się on z chwilą wniesienia opłaty licencyjnej, przy czym prawo do korzystania z licencji zyskuje ważność nie wcześniej niż od momentu uiszczenia pełnej opłaty (patrz: pkt. (6) niniejszych Warunków Ogólnych). W przypadku zakupu aktualizacji, okres obowiązywania licencji, który jest ograniczony w czasie, rozpoczyna się od momentu uruchomienia i trwa do czasu utracenia ważności aktualizacji lub subskrypcji. Po zakończeniu okresu ważności licencja nie obejmuje dalszego wykorzystania produktów creativ collection/ccvision. Wówczas produkty creativ collection/ccvision dostarczone drogą elektroniczną lub w formie fizycznej powinny zostać zniszczone lub usunięte. Zezwala się na dalsze wykorzystanie projektów wykonanych w trakcie obowiązywania okresu licencyjnego, nawet po jego wygaśnięciu.

(3)          Licencja ma zastosowanie do wszystkich i wszelkich produktów sprzedanych przez cWEKTOR77, niezależnie od sposobu ich dostarczenia. Produkty dostarczane są drogą elektroniczną lub/i w formie fizycznej, łącznie z nośnikami DVD, CD, slajdami, w formie papierowej lub zdjęć (zwanych dalej: dostawą). Obejmują one między innymi grafikę wektorową (łącznie ze zdjęciami pojazdów z grupy produktowej CAR-SPECIAL), ilustracje, zdjęcia kolorowe i czarno-białe, wolne obiekty, animacje oraz inne realizacje graficzne i fotograficzne.

(4)          Żadna licencja nie może być przyznana, częściowo lub w całości, jeśli niniejsze Warunki Ogóle nie zostały uprzednio zaakceptowane oraz nie zyskały mocy na podstawie umów pomiędzy stronami.

(5)      

(5.1)    Licencje przyznawane są wyłącznie określonemu nabywcy, który staje się licencjonobiorcą. Nie dopuszcza się podlicencji. Z wyłączeniem postanowień określonych w punkcie 5.2, licencja nie może być zbywalna zarówno odpłatnie jak i na zasadzie darowizny. Działalność, zwłaszcza w zakresie „sprzedaży wizerunków” w dowolnej formie, jest zabroniona. Dotyczy to również wszelkich kombinacji wzorów
i projektów zawierających motywy, których właścicielem jest WEKTOR77 zarówno w formie przetworzonej jak i nieprzetworzonej.

(5.2)    Wszelkie formy odprzedaży zarówno płatnej jak i nieodpłatnej, zwłaszcza poprzez Internet (np. sklepy internetowe i serwisy aukcyjne typu eBay, Allegro) są zabronione. WEKTOR77 zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia praw jeśli sprzedawca nie zrezygnuje w całości ze swoich praw użytkowania w odniesieniu do produktu a kupujący nie zaakceptuje pełni warunków licencji na piśmie na rzecz licencjonodawcy. Szczególnie zabroniona jest sprzedaż poprzednich wersji produktów po zakupieniu aktualizacji, której wykorzystanie jest kontynuowane.
W przypadku umyślnej odsprzedaży licencji obowiązkiem nabywcy jest wypłacić odszkodowanie oraz możliwe koszty postępowania karnego zgodnie z zapisem 1, przed wykryciem naruszenia. W każdym przypadku zarówno sprzedający jak i nabywca mają obowiązek udzielenia WEKTOR77 informacji dotyczących danych osobowych i adresowych poprzedniego licencjonobiorcy, sprzedanego produktu oraz daty planowanego przekazania praw licencyjnych. Nabywca ma obowiązek pełnego zaakceptowania Ogólnych Warunków wskazanych przez WEKTOR77 poprzez dostarczenie pisemnej deklaracji. Każdy nabywca licencji uzyskuje prawa i jest zobowiązany do spełnienia zobowiązań wynikających z uzyskanej licencji. Każde ujawnienie ich naruszenia w postaci sprzedaży nakłada na niego obowiązek uiszczenia jednorazowej kary w wysokości do trzykrotnej wartości produktu wg. obowiązującego cennika. W każdym takim przypadku WEKTOR77 zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania o wyższej wartości.

(6)          Licencji nie można uznać za przyznaną do momentu pełnego uiszczenia opłaty wskazanej na fakturze. W przypadku opisanym w pkt. (5.2) prawa licencyjne mogą być przeniesione po otrzymaniu przez WEKTOR77 oświadczenia o akceptacji Warunków Ogólnych.

(7)          Klient uzyskuje prawo wykorzystania produktów WEKTOR77 maksymalnie na pięciu stanowiskach wewnątrz firmy tj. w miejscu prowadzenia działalności lub siedzibach oddziałów. W ramach tych ograniczeń, klient ma prawo wykonywania kopii przenośników danych do celów usprawnienia pracy, tworzenia kopii zapasowych oraz prawo do kopiowania danych na inne nośniki. Wszelkie inne wykorzystanie jest zabronione. Szersze wykorzystanie produktu wymaga rozszerzenia warunków licencji na piśmie.

(8)      

(8.1)    Licencja obejmuje produkty WEKTOR77 określaja punkty (8.2) - (19),
z wyłączeniem rysunków w skali bieżących modeli samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych, autobusów, tramwajów i samolotów, których sprzedaż odbywa się na zasadach licencji „CAR SPECIAL” (zwanej dalej: CAR SPECIAL)
omówionej w punktach (20)-(22).

(8.2)    Nabywca ma prawo do wykorzystania produktów WEKTOR77 w celu projektowania publikacji specjalnych oraz produktów przeznaczonych dla mediów (tytułów książek, magazynów i gazet, winiet) oraz produkowania ujęć na potrzeby telewizji i filmu. W dalszej kolejności nabywca ma prawo do wykorzystania produktów w celach tworzenia dostosowanych do potrzeb materiałów drukowanych (reklamowych), reklam i stron internetowych, pokazów slajdów i prezentacji, opakowań produktowych, artystycznych kolaży i innych realizacji jak również ich drukowania, powielania i plotowania. W ramach posiadanych uprawnień, nabywca może dokonywać sprzedaży przetworzonych materiałów stronom trzecim. Musi być jednak pewien, że nie dokonają one naruszeń w zakresie praw autorskich określonych przez WEKTOR77.

(9)          Odniesienie od praw autorskich w zakresie zastosowań wydawniczych: wektor77.pl

(10)      Wykorzystanie produktów przez nabywcę jest zabronione w poniższych przypadkach:

a)             produkcja obrazów, kompilacji, kalendarzy, ilustracji, kart pocztowych, etykiet, naklejek i podobnych,

b)             produkcji nadruków na tkaninach, elementach wyposażenia wnętrz, artykułów gospodarstwa domowego, tapet etc.

c)             przechowywania motywów związanych z usługami fotograficznymi, katalogów wszelkiego rodzaju (łącznie z katalogami motywów w formie elektronicznej), wzorników kolorów oraz systemów dekoracyjnych itp.

 

Niedozwolonym użyciem jest każdy przypadek, w którym wykorzystany obraz stanowi integralną część dekoracyjną towaru znajdującego się w sprzedaży i nie jest ujęty w specjalny sposób w materiałach reklamowych lub publikacji.

 

(11)      Jeśli nabywca ma jakiekolwiek wątpliwości w zakresie legalności wykorzystania motywów, jest zobowiązany do pisemnej konsultacji z WEKTOR77. Wszelkie realizacje, których legalność jest niejasna (lub dyskusyjna) stanowią naruszenie warunków licencji.

(12)      Materiały być wykorzystane przez nabywcę, jako integralne elementy strony internetowej, lecz udostępnione w taki sposób by uniemożliwić ich pobranie, powielanie i przechowywanie przez użytkowników. Nabywca ma obowiązek spełnić wymogi techniczne uniemożliwiające pobranie i wykorzystanie materiałów przez osoby nieuprawnione.

(13)      Nabywca nie ma prawa do dekompilacji oprogramowania zawartego w pracach, jego przebudowy (projektowanie wsteczne), dezorganizacji, dekodowania lub przetwarzania go na format czytelny.

(14)      Pliki zawierające layouty (online) i wzory znajdujące się na płytach demonstracyjnych mogą być wykorzystane wyłącznie dla celów wewnętrznych (prezentacji dla klienta). Niedozwolone jest zastosowanie ich w materiałach reklamowych lub produkcjach dowolnego rodzaju, włącznie z projektami stron internetowych.

(15)      Licencja jest niewyłączna. WEKTOR77 zastrzega prawo do przyznawania jej dowolnej liczbie kontrahentów. Nabywca nie może wyłączyć żadnych uprawnionych użytkowników prac na mocy jego własnych roszczeń opartych o patenty, znaki towarowe i inne. Dotyczy to również kombinacji graficznych lub kolaży zawierających motywy szablonów w zmodyfikowanej formie.

(16)      WEKTOR77 zachowuje prawo do wycofania wizerunków bądź ich wymiany na inne bez podania przyczyny. Nabywca zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania wycofanych motywów z chwilą otrzymania zawiadomienia. Jeśli nie nastąpiły okoliczności wynikające z rażącego zaniedbania WEKTOR77 lub nie nastąpił ważny powód do zmiany stanowiska, nabywca nie ma podstaw do roszczeń odszkodowawczych. Prawa nabywcy do odstąpienia i roszczeń odszkodowawczych są wyłączone. Nabywca może wnieść o obniżenie ceny zakupu wyłącznie jeśli celowo nie został poinformowany o wycofaniu lub zmianie wizerunku, gdy doszło do rażącego zaniedbania ze strony creativ collection/ccvision lub wycofany wizerunek nie został zastąpiony, w wysokości proporcjonalnej wynikającej ze stosunku wycofanych wizerunków do ich całkowitej dostępnej liczby.

(17)      Wykorzystując poszczególne motywy, nabywca zobowiązany jest ocenić skutki prawne ich użycia by upewnić się, że żadne prawa osób trzecich nie zostały naruszone (w sposób reklamowy lub dziennikarski). Odpowiedzialność wynikająca w tym względzie spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

(18)      Wykorzystanie wizerunków stanowiących własność WEKTOR77 do celów niemoralnych, zniesławiających, pornograficznych lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem, jest zabronione. Zdjęcia osób rozpoznawalnych nie mogą być zastosowane dla celów politycznych lub religijnych. Przy wykorzystaniu zdjęć zbiorowych zabrania się dokonywania zbliżeń umożliwiających identyfikację osób.

(19)      Wizerunki postaci historycznych, artystów, sportowców lub osób publicznych jak również wizerunki budynków, marek i produktów markowych mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z prawem (również lokalnym). WEKTOR77 nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie wizerunków przez klientów. W przypadku wszczęcia postępowania wobec creativ collection/ccvision odnoszącego się do naruszenia prawa, zostanie ono przekierowanie na klienta.

(20)      Zakup grupy CAR SPECJAL uprawnia nabywcę do wykorzystania rysunków w skali w charakterze pomocy technicznej oraz dla potrzeb wizualizacji. Uprawnienia obejmują powielanie i publikację wektorowo zmienionej szaty graficznej pojazdu. Sprzedaż wizerunków wykonanych w ramach CAR SPECIAL lub przekazanie im osobom trzecim jest niedozwolona.

(21)      Zakup dodatkowej licencji CAR SPECILA PLUS uprawnia nabywcę do powielania rysunków dla potrzeb sprzedaży, katalogów produktowych lub sklepów internetowych w oryginalnej lub zmienionej formie. Każda z licencji przyznawana jest jednemu użytkownikowi w centrali lub biurze firmy. Sprzedaż wizerunków wykonanych
w ramach licencji CAR SPECIAL PLUS lub przekazanie im osobom trzecim jest niedozwolona, z wyłączeniem sytuacji ich sprzedaży lub przekazania klientom licencjonobiorcy w ramach standardowej umowy sprzedaży z wykorzystaniem katalogów produktowych lub ilustracji, w której to przedmiot objęty licencją stanowił indywidualnie opracowany projekt w katalogu lub sklepie internetowym. W przypadku konieczności rozszerzenia uprawnień na inne biura w obrębie przedsiębiorstwa nabywcy lub jego pracowników, wymagany jest zakup dodatkowej licencji. Licencja CAR SPECIAL PLUS przyznawana jest na okres roku o ile jedna ze stron nie wypowie jej zachowując miesięczny okres wypowiedzenia.

(22)      Punkty (9) oraz (11)-(19) mają analogiczne zastosowanie w odniesieniu do licencji CAR SPECIAL i CAR SPECIAL PLUS.

(23)      Licencja CAR-SIGNER.

          W ramach licencji klienci creativ collection/ccvision uzyskują pozwolenie na wykorzystanie narzędzia CAR-SIGNER, udostępnionego na stronie www.ccvision.de, dostosowując je do użytku na ich własnej stronie internetowej; narzędzie to dostarczane jest wraz z dostępem do ilustracji, schematów pojazdów i zdjęć stanowiących część creativ collection.

 

          Każdy licencjonobiorca uzyskuje wówczas możliwość by jego obecni i potencjalni klienci mogli samodzielnie wykonać projekty samochodów poprzez jego stronę internetową zanim zostaną one opracowane przez licencjonobiorcę oraz zyskuje możliwość zaoferowania im unikalnej usługi personalizacji projektów samochodów.

 

          W okresie objętym licencją CAR-SIGNER każdy jej posiadacz ma prawo do wykorzystania ilustracji i fotografii CAR SPECIAL, cc Butterfly, cc Photoservice oraz CAR-DECO wyłącznie do celów wykonania spersonalizowanego projektu szaty graficznej pojazdu lub w ramach indywidualnych projektów, o ile spełnione są Warunki Ogólne. Podpisując licencję CAR-SIGNER, licencjonobiorca dodatkowo otrzymuje możliwość dodawania własnych ilustracji oraz zdjęć.

 

          Ukończone projekty generowane są w postaci plików *.PDF. i udostępniane zarówno użytkownikowi (tj. klientowi nabywcy) jak i licencjonobiorcy. Wówczas, każdy posiadacz licencji CAR-SIGNER ma możliwość wykorzystania ich w celu opracowania danych koniecznych dla potrzeb druku lub plotowania wzorów, które następnie zostaną naniesione na pojazdy przy pomocy folii lub innych nośników.

 

          W ramach licencji CAR-SIGNER, projekty stworzone przez licencjonobiorcę mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie i bezpośrednio w celu wykorzystania na danym samochodzie przy danej realizacji.

 

          Przekazywanie zarówno wstępnych, jaki i ukończonych projektów stronom trzecim
w formie elektronicznej lub materialnej jest zabronione.

 

          Zabrania się wykorzystywania wizerunku oprogramowania CAR-SIGNER dla celów handlowych.

 

          Zabrania się sprzedaży wstępnych projektów i wizualizacji.

 

          Licencja przyznawana jest jednemu użytkownikowi/licencjonobiorcy zlokalizowanemu w jednym biurze firmy lub oddziale zamiejscowym. W przypadku konieczności rozszerzenia uprawnień na inne biura w obrębie przedsiębiorstwa nabywcy lub jego pracowników, wymagany jest zakup dodatkowej licencji.

          Zabrania się korzystania ze zmodyfikowanej wersji CAR-SIGNER przez inne biuro nabywcy lub podłączania linku kierującego odbiorcę końcowego na stronę innego dostawcy.

 

3.             Gwarancja

 

(1)          Dostarczane produkty są wolne od wad i defektów fabrycznych. Nabywca zobowiązany jest do skontrolowania towaru natychmiast po otrzymaniu. W przypadku wykrycia wad należy niezwłocznie powiadomić WEKTOR77. Roszczenia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 6 miesięcy od daty dostawy.

(2)          W przypadku nieprzestrzegania instrukcji użytkownika dostarczonych przez WEKTOR77 lub wprowadzenia zmian i modyfikacji do produktów, wszelkie roszczenia związane z niewłaściwym funkcjonowaniem będą odrzucone, jeśli nabywca nie udowodni, że jego działania nie wpłynęły na powstanie wady.

(3)          Wszelkie wykryte wady należy niezwłocznie zgłosić WEKTOR77w formie pisemnej nie później niż tydzień po odebraniu produktu. Wady, których wykrycie nie jest możliwe w tym okresie, mimo dokładnej kontroli przez producenta, muszą być zgłoszone natychmiast po ich ujawnieniu.

(4)          W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy w sposób akceptowalny dla nabywcy ma on prawo wycofania się z zakupu (i umowy) lub uzyskania rekompensaty zamiast wymiany. WEKTOR77 podlega wszelkim innym roszczeniom wynikającym z celowego działania w złej wierze lub rażącego zaniedbania. W innych przypadkach WEKTOR77 nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność zostaje wyłączona zwłaszcza z chwilą wszczęcia postępowania przeciwko nabywcy z tytułu naruszenia praw osób trzecich lub znaków towarowych.

(5)          Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wad produktowych należne są wyłącznie na rzecz bezpośredniego nabywcy i nie są zbywalne.

 

4.             Prawa własności / zwroty.

(1)          WEKTOR77 zachowuje prawo własności dostarczanych towarów do momentu uiszczenia pełnej kwoty zakupu.

(2)          W przypadku transakcji komercyjnych, prawo własności zachowuje moc do momentu, gdy zostaną uiszczone wszelkie opłaty wynikające ze stosunków gospodarczych pomiędzy stronami.

(3)          Nieużywane nośniki danych, nienoszące śladów wskazujących na otwarcie mogą być zwrócone w ciągu 14 dni od daty wyszczególnionej na fakturze (patrz również: paragraf 1 punkt 3). Nabywca pokrywa koszty zwrotu.

(4)          Materiały dostarczane drogą elektroniczną (np. pobrane zdjęcia) nie podlegają zwrotowi.

 

5.             Odszkodowania. Rekompensaty.

(1)          W przypadku naruszenia przez nabywcę Warunków Ogólnych, creativ collection/ccvision zachowuje prawo do zakazania dalszego wykorzystywania materiałów oraz do ich odbioru. W momencie odbioru materiałów wartość ich zakupu zostaje zwrócona z pomniejszeniem o kwotę naliczoną za czas korzystania z produktów.

(2)          Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zwrot towaru oraz wypłacenia rekompensaty za straty spowodowane naruszeniem warunków.

 

6.             Zasady dotyczące produktów innych firm. Zastrzeżenie prawa osób trzecich.

 

(1)          Dostawca zobowiązanych jest do umieszczenia opisów produktów na opakowaniu. Jeśli produkt nie jest oznaczony marką WEKTOR77, stanowi on własność innej firmy.  Wskazany w opisie dostawca produktu ponosi za niego odpowiedzialność.

(2)          W odniesieniu do przedstawionych zasad dystrybucji towarów pochodzących od innych dostawców, cWEKTOR77 nie ponosi za nie odpowiedzialności (zwłaszcza w zakresie braku praw własności lub roszczeń innych stron). Nie obejmuje to jednak odpowiedzialności za zniszczenia powstałe w sposób celowy lub w wyniku rażącego zaniedbania ze strony WEKTOR77, prawnych przedstawicieli oraz agentów jak również odpowiedzialności za szkody naganne powstałe w konsekwencji utraty zdrowia lub życia. O ile to możliwe creativ collection/ccvision zapewni przeniesienie roszczeń na właściwego dostawcę, z winy którego doszło do powstania szkody.

(3)          W przypadku posiadania przez stronę trzecią praw do produktów dystrybuowanych przez innych dostawców, creativ collection/ccvision gotowy jest do wycofania produktu, co do którego wniesiono uzasadnioną skargę, przestrzegając obowiązku poinformowania klientów o sytuacji. Ogłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej skargę, oraz jeśli ma zastosowanie, innego właściciela praw, pełną nazwę produktu oraz przyczynę złożenia skargi.

 

7.             Obowiązujące prawo, miejsce realizacji zobowiązań, właściwość miejscowa sądu

 

(1)          Niniejsze Ogólne Warunki handlowe jak również stosunki prawne wynikające z relacji pomiędzy creativ collection/ccvision a nabywcą reguluje prawo Federalnej Republiki Niemiec z wyłączeniem postanowień Narodów Zjednoczonych o umowach sprzedaży.

(2)          Jeśli klient jest handlowcem, osobą prawną lub podlega prawu publicznemu, wszelkie spory wynikające ze stosunku objętego umową rozstrzygane są wyłącznie przez sąd w Olsztynie.

(3)          Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Ogólnych wygaśnie, pozostaje to bez wpływu na pozostałe zapisy oraz umowy jak również ich ważność.

Najpolularniejsze marki:

Pomoc:

Moje konto:

Informacje: